Arbetsgång

ERMs arbetsgång – Vad händer med din anmälan?

När ERM mottagit din anmälan får du en skriftlig bekräftelse på att vi har mottagit din anmälan. Du kommer också få information om vem som handlägger ditt ärende. Behövs det kompletterande information kommer du att kontaktas av handläggaren. När anmälan anses komplett skickas den till det anmälda företaget som då får tillfälle att yttra sig över anmälan. Ärendet bereds och tas upp till beslut nästkommande styrelsemöte.

Förfarandet inför ERM är skriftligt om inte ERM beslutar annorlunda. Om ERM finner att ett ärende inte kan utredas på ett tillfredställande sätt avskrivs ärendet från fortsatt handläggning. ERM beslutar om en fråga skall tas upp till bedömning. I tillämpliga fall, då ärendet ej faller inom ERMs kompetensområde informeras anmälaren om vart man kan vända sig istället.

ERMs uttalande avfattas skriftligen med motivering för ERMs ställningstagande, beslut samt uppgift om vilka som deltagit i beslutet och eventuell skiljaktig mening. Därefter meddelas parterna uttalandet och beslutet offentliggörs på ERMs hemsida.

Skulle part underlåta att följa ERMs beslut eller vidta de åtgärder som krävs för att uppnå överensstämmelse med ICC/ ESOMARs Internationella Regler för Marknadsundersökningar och anser ERM att ärendet är av betydande vikt för branschen och dess goda rykte kan ERM skicka uttalandet till branschorganisationer och deras medlemmar samt till media för publicering för att få den oetiska åtgärden att upphöra.