Vanliga Frågor & Svar

Nedan finns en sammanställning av vanliga frågor ERM erhåller angående etikfrågor vid marknadsundersökningar. Finner du inte svaret på din fråga här går det även bra att kontakta oss med din fråga.

Termer:

  • Uppdragsgivare – Den som köper en undersökning
  • Undersökare – Den som utför undersökningen på uppdragsgivarens uppdrag
  • Intervjuare – Anställd hos undersökaren som ringer till…
  • Respondenten – Den som svarar på frågorna.

De etiska reglerna gäller oavsett hur undersökningen genomförs: Telefonintervju, pappersenkät, webb/mail-enkät, webb-panel, på stan, pekskärm, app m.m.

Måste jag delta i en marknads-, attityd-, opinions-, brukar-, kundundersökning?

Nej. Det ska framgå att deltagandet är frivilligt. Det är inte tillåtet att ”tjata” och du behöver inte ange orsak. Du har även rätt att vägra medverka då intervjun avslutas.

Får man ringa trots att jag registrerat mig i NIX?

Ja. NIX gäller bara försäljning.

Får man intervjua barn?

Ja, det får man.

Men det finns speciella regler då det gäller barn och ”unga personer”. Rent allmänt innebär dessa att man ska ta särskild hänsyn till barnets ålder, mognad och i de flesta fall ha vårdnadshavarens samtycke.

Lämnas det uppgifter om mina svar till uppdragsgivaren?

Det är inte tillåtet att avslöja en respondents identitet. Det är inte heller tillåtet att avslöja om någon har deltagit eller avböjt att delta. Resultat som presenteras ska inte redovisas på ett sådant sätt att man kan identifiera någon enskild.

Det finns undantag beskrivna i artikel 7c, men dessa kräver att respondenten bett om att svar ska vidarebefordras och även i dessa fall får de inte användas för försäljning (det kan t.ex. handla om synpunkter eller kritik som man vill framföra eller få rättelse för).

Jag blev kontaktad för en undersökning, som sedan gick över till en försäljning. Är det tillåtet att göra så?

Nej. Har man utgett sig för att genomföra en marknadsundersökning så ska det inte vara en dold försäljning. Detta är ett fult knep som vi är angelägna om att få in anmälningar om.

… men får man uppmana mig att t.ex. rekommendera uppdragsgivaren på Facebook?

Ja. Under förutsättning att inga data förs över och att det bygger på frivillighet på respondentens initativ.

… men får man hänvisa till försäljningsinformation på t.ex. uppdragsgivarens hemsida?

Ja. Under förutsättning att inga data förs över och att det bygger på frivillighet på respondentens initativ.

Det ringer i telefonen, men då jag lyfter luren är det tyst… Vad är detta?

De flesta undersökningsföretag använder en automatisk uppringning som börjar slå numret på nästa samtal då det föregående i stort sett avslutats. Detta för att vara så effektiva som möjligt. ERM har kritiserat undersökare som använt inställningar som gjort att antalet ”tysta samtal” är högt.

Får den som gör undersökningen vara anonym?

Undersökningsföretaget får inte vara anonymt. Respondenten har rätt att kontrollera att uppgifterna stämmer och få information som gör att intervjuaren kan spåras. Däremot får uppdragsgivaren vara anonym.

Det förekommer även s.k. syndikerade undersökningar där flera uppdragsgivare ”delar” på undersökningen och ställer vissa frågor var. I vissa undersökningar kommer även resultaten att säljas i efterhand, t.ex. till media.

Vad gäller om den som ringer kallar sig ”forskare” eller ”journalist”?

Vi prövar genomförandet av undersökningar. Om en journalist eller forskare anlitar en Undersökare för att genomföra en undersökning så gäller ICC/ESOMAR:s regler. För opinionsundersökningar finns även tillägg till dessa. Därutöver kan prövning ske mot forskningsetik och tryckfrihet, men detta prövas inte av ERM.

Får man ställa vinklade, omotiverade eller vilseledande frågor?

Uppdragsgivaren väljer vilka frågor han eller hon vill ställa. Om dessa är vinklade, omotiverade eller vilseledande spelar ingen roll – Eftersom skadan kommer att drabba honom/henne själv. Tycker du att det känns dumt att medverka pga dåliga frågor så vägra att delta. ERM verkar för god kvalitet och påtalar brister då vi uppmärksammar dem – men det strider inte mot de etiska reglerna. I vissa fall har Undersökaren ett ansvar för att påtala missvisande tolkningar av resultat av opinionsundersökningar.

Har jag rätt att få betalt?

Nej, du har inte rätt att få betalt. Vill du inte delta så är det frivilligt och ditt nej ska respekteras.

Får någon de där trisslotterna som utlovas?

ERM utgår från att utlovade belöningar betalas ut.

Får man dela ut lotter?

Att använda lotter, t.ex. triss, som alla som deltar får är tillåtet.

Får man lotta ut en stor belöning till en eller två deltagare istället för en liten till alla?

Det förekommer att man lottar ut belöningar, som därmed ibland blir lite större, bland de som svarat. ERM har granskat detta förfarande och även talat med Lotteriinspektionen om detta. ERM har kommit till slutsatsen att det strider mot lotterilagen att lotta ut en ”vinst” och menar därför att det bryter ESOMAR:s etiska regler att genomföra belöningar i form av lottdragning. (Se Allmänt uttalande 2016/1).

Läs mer på Lotterilagen (1994:1000).

Är det tillåtet att olika undersökare ringer flera gånger per dag?

ERM har uppmärksammats på problemet att samma person kontaktas för flera olika undersökningar under en kort tidsperiod. Detta är ett problem som det ligger i branschens intresse att försöka lösa men det finns inget som förbjuder flera undersökare att kontakta samma person. Vi hänvisar till branschföreningen SMIF för mer information.