Om ERM

Syftet med ERM

ERM har till uppgift att verka för god etik i undersökningsbranschen. Detta genomförs genom att ERM självständigt granskar och prövar om en viss marknadsundersökning, eller annan åtgärd med anknytning till marknadsundersökning, är förenlig med grundprinciperna för yrkesetik och god affärssed. ERM:s bedömningar grundas på ICC/ESOMAR Internationella Regler för Marknads- och samhällsundersökningar och de riktlinjer som ESOMAR ger ut som stöd för tolkning och tillämpning av reglerna.

Med undersökningsbranschen avses all verksamheter som ägnar sig åt att systematiskt samla in information om individer och organisationer. Detta behöver inte alltid vara marknadsundersökningar eller undersökningar med marknadsundersökningsföretag som avsändare. Reglerna gäller även om undersökningen genomförs på egen hand.

ERM strävar efter en effektiv självreglering som bidrar till ett högt förtroende för branschen hos allmänhet, myndigheter och marknadens samtliga aktörer. Etiskt korrekta marknadsundersökningar ökar förutom förtroendet även förutsättningarna för en välfungerande marknad.

Självreglering har flera fördelar i jämförelse med lagstiftning. Det är snabbare, flexiblare och kan anpassas till en marknad i förändring. Regler som tagits fram av branschen själv bidrar också till en större förståelse, kunskap och efterlevnad.

Om marknads- och opinionsundersökningar

En marknadsundersökning kan se ut på olika vis och ändå kategoriseras som en marknadsundersökning. Oftast är en undersökning riktad mot en specifik målgrupp för att utröna deras användning av produkter och tjänster eller deras inställning till företag, produkter eller tjänster. Målgruppen kan vara baserad på ålder, inkomst, bostadsort med mera. Det finns både kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar. En kvalitativ undersökning kan till exempel ske genom ett personligt möte i en fokusgrupp/gruppdiskussion eller genom en personlig intervju. En kvantitativ undersökning å andra sidan vänder sig ofta till en större grupp personer, ofta ett statistiskt urval av befolkningen eller en viss kundgrupp. Dessa marknadsundersökningar utförs vanligen via telefon, post eller internet.

För en enskild individ i dagsläget finns det inget enkelt sätt att blockera uppringningar vid telefonbaserade marknadsundersökningar.