Arbetsmodell

En enskild person, en näringsidkare, en sammanslutning av näringsidkare eller en statlig eller kommunal myndighet kan anmäla en marknadsundersökning till ERM. Prövningen är avgiftsfri. ERM kan också på eget initiativ inleda en prövning av ett visst förfarande och kan avge ett allmänt uttalande i marknadsundersökningsetisk fråga av principiell betydelse.

ERM:s arbete består bl. a. av att:

  • granska och pröva ärenden rörande ifrågasatta marknadsundersökningar utifrån
    tillämpliga regler och ERM:s praxis.
  • Vägleda och informera om god etik inom branschen.

ERM prövar om anmäld marknadsundersökning strider mot ICC/ESOMAR Internationella Regler för Marknads- och samhällsundersökningar och de riktlinjer som ESOMAR ger ut som stöd för tolkning och tillämpning av reglerna.

ERM vägleder marknaden genom att publicera allmänna uttalanden.

ERM informerar i marknadsundersökningsetiska frågor genom att delta i seminarier, diskussioner och liknande. Kontakta oss om du vill att ERM ska föreläsa på ditt företag.